English:

Problem:

 • how can I type czech characters, in particular characters with a tick on them, such as f.ex. ‘š’

Update (2012-12-03):

The previous solution stopped working with Gnome3. New solution: add the following to your ~/.xinitrc:

setxkbmap -layout "ch, cz" -option "grp:lwin_switch"

Solution (in Gnome):

 • add a czech keyboard layout through: System->Settings->Keyboard->Layouots->Add
 • then add a key to switch between the layouts: Layout Options->Layout Switching
 • I chose “Left Win-key switches layout while pressed”

That way, while typing away, I can press the left Win-key, which temporarily switches to the czech keyboard layout, plus the Shift key and the carret (’^’) key, thus accessing the czech ‘?’ sigil. When I now press any of the keys ’s’, ‘z’, ‘c’ etc. X will combine the czech ‘?’ sigil with the corresponding character and produce f.ex. a ‘?’.

Many, many, many kudos to all the people who put up designing and implementing this elegant solution to a non-trivial problem. You deserve my deepest respect!

Deutsch:

Problem:

 • wie kann ich tschechische Zeichen, insbesondere Zeichen mit dem tschechischen Häkchen ‘?’ eintippen?

Update (2012-12-03):

Die ursprüngliche Lösung funktioniert mit Gnome3 nicht mehr. Neue Lösung: das Folgende zu ~/.xinitrc hinzufügen:

setxkbmap -layout "ch, cz" -option "grp:lwin_switch"

Lösung (in Gnome):

 • füge die tschechische Tastaturbelegung hinzu: System->Einstellungen->Tastatur->Belegungen->Hinzufügen
 • belege sodann eine Taste als Umschalter zwischen den Tastaturbelegungen: Belegungseinstellungen->Layout Switching
 • ich hab “Left Win-key switches layout while pressed” gewählt

Dadurch kann ich, während ich am Tippen bin, die linke Win-Taste drücken - welche temporär auf die tschechische Tastaturbelegung umschaltet - dann gleichzeitig die Umschaltetaste (Shift) und das Dächlein ‘^’, wodurch ich das Häkchen auswähle. Wenn ich nun einen der Buchstaben ’s’, ‘z’, ‘c’ etc. tippe, wird X diese mit dem Häkchen kombinieren, z.B. zu einem ‘?’.

Vielen, vielen, vielen dank an all die Leute, welche für dieses nicht triviale Problem eine so elegante Lösung gefunden und Implementiert haben. Mein tiefster Respekt gebührt Euch!

Česky:

Problém:

 • Jak zadat česká písmenka, hlavně ty z háčkem?

Update (2012-12-03):

Púvodní řešení nefunguje pod Gnome3. Nové řešení: přidat tohle k ~/.xinitrc :

setxkbmap -layout "ch, cz" -option "grp:lwin_switch"

Řešení (v Gnome):

 • přidej české rozvržení klávesnice: System->Settings->Keyboard->Layouts->Add
 • vyber klávesu na přepínání mezi rozvrženíma: Layout Options->Layout Switching
 • já jsem vybral “Left Win-key switches layout while pressed”

Takto múzu, pŕi psaní, zmáčknout levou Win-klávesu - která dočasně přepojí na české rozvržení klávesnice - k tomu přepínací klávesu (Shift) a stříšku ‘^’, čím vyberu háček a když teď zmáčknu ’s’, ‘z’, ‘c’ atd., tak my to X zkombinuje k písmenku z háčkem, tedy například k ‘č’.

Moc, moc, moc bych chtěl poděkovat všem, co na takový ne-triviální problém našli a implementovali tak elegantní řešení. Zasluhujete můj nejhlubší respekt!

– Tomáš Pospíšek

PS: Many thanks to the very helpful and knowledgeable people on the #xfce channel